Catering

Een jubileum of verjaardag vieren? Een grote picknick in het bos? Of een champagnebrunch op het water? Koksgasten verzorgt het allemaal!

Kookworkshops

Een workshop volgen naar eigen invulling? Dat kan bij Koksgasten! Onze kookavonden bieden plaats aan minimaal 8 tot ruim 32 personen.

Kok op locatie

Wat is er nou fijner dan een fantastisch diner te organiseren maar niet alle gezelligheid te hoeven missen omdat u in de keuken staat. Wij bieden de mogelijkheid om...

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Koksgasten zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 19% BTW (verhuur /alcohol), tenzij anders vermeld.
 5. De looptijd van een optie op een catering is 3 weken.


Betaling

 1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is de opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.
 3. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden, bij gelijkstelling van Koksgasten, door de opdrachtgever geaccepteerd als haar kosten.
 4. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.


Annuleringen

 1. Bij annulering binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht.
 3. Je kunt je bestelling of het aantal personen tot max. 4 dagen voor de levering wijzigen.


Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, zijn de annuleringsbepalingen van artikel 3. van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Voor extra deelnemers die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal de prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.


Schade

 1. Bij schade aan (geleverd) materiaal, gelieve dit direct (bij levering) te melden.
 2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen (in bruikleen), worden in rekening gebracht.
 3. Koksgasten stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist gebruik van materiaal.


Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode.
 2. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 3. Koksgasten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Koksgasten.


Levering

 1. Bij bestellingen binnen een straal van 10 km worden geen bezorgkosten berekend.
 2. Bij bestellingen buiten een straal van 10 km worden uurloon en € 0,20 per gereden kilometer gefactureerd.


Annuleringen door Koksgasten

 1. Koksgasten is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Koksgasten zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Koksgasten gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Koksgasten onder dezelfde voorwaarden als de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op de overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1.heeft de wederpartij het recht het door Koksgasten geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Koksgasten kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Maandmenu

November december 2019

U vindt hier het maandmenu van Kokgasten inclusief alle recepten

Lees meer...

Onze kookvideo's

Paddestoelen

Een heerlijke paddestoelen Risotto

Alle video's